Flat Preloader Icon

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

obchodní společnosti
Vigorous s.r.o.
se sídlem Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01
identifikační číslo: 269 28 736

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 46077 (dále též jen „společnost Vigorous“ nebo „prodejce zájezdů“).

Aktuální znění Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) je k dispozici na internetové adrese www.yachtas-academy.cz a www.yachtas-academy.sk. Objednávání školení a školících plaveb uvedených na webových stránkách společnosti Vigorous se realizují na základě těchto Obchodních podmínek a odchylky od těchto Obchodních podmínek nejsou přípustné.  

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   1. Společnost Vigorous s.r.o., provozovatel portálu www.yachtas-academy.cz a www.yachtas-academy.sk (dále jen „webové stránky“), IČ: 269 28 736, se sídlem Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, zapsaná v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 46077, poskytuje za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách Zákazníkům zahraniční plavby lodí a školící činnost. Společnost Vigorous je cestovní agenturou, námořní akademii, školícím střediskem a prodejcem zájezdů cestovních kanceláří, se kterými má uzavřenu smlouvu o obchodním zastoupení. Společnost Vigorous je pořadatelem školení a vlastní příslušná povolení vydaná ministerstvem ČR a SR

   2. Tyto Obchodní podmínky společnosti Vigorous upravují v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o cestovních ruchu“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti činností společnosti Vigorous, záležející v obstaráním příležitosti k uzavření smlouvy o zájezdu mezi spolupracující cestovní kanceláří a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“). Tyto Obchodní podmínky se vztahují také na předsmluvní činnost.
   3. Společnost Vigorous je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit znění těchto Obchodních podmínek. Změnou těchto Obchodních podmínek není dotčen závazkový vztah, který vznikl v době platnosti předchozí verze Obchodních podmínek. Aktuální verze Obchodních podmínek společnosti Vigorous je zveřejněna a zpřístupněna na internetových stránkách společnosti Vigorous.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

   1. Prodejce školení
      – Společnost Vigorous je prodejcem školení, které sám obstarává. 
   2. Zákazník
      – Zákazníkem je každá osoba, která uzavře s pořadatelem zájezdu smlouvu o školení.
   3. Smlouva o školení
      – Smlouvou o školení je závazek pořadatele zájezdu závazně obstarat pro zákazníka školení, který si zákazník vybral u společnosti Vigorous.

   4. Potvrzení o školení
      – U školení pořádaných společností Vigorous dostane Zákazník potvrzení a účasti na školení písemnou formou
   5. Textová podoba
      – Textová podoba je zachována, jsou-li údaje poskytnuty takovým způsobem, že je lze uchovat a opakovaně zobrazovat.

   6. Školení

       – Činnost vedoucí k získání vyšší kvalifikace

   7. Školící plavba

      – Plavba, která nemá charakter zájezdu. Plavba je nutná k získání oprávnění vést námořní plavidlo nebo ke zvýšení vědomostí zákazníka. Zástupce Vigorous má oprávnění vydané příslušným ministerstvem k provádění. Plavba je zakončena certifikátem nebo zkouškou.

3. SOUHLAS S OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

 1. Před objednání školení nabízeného společností Vigorous je Zákazník povinen důkladně se seznámit se zněním těchto Obchodních podmínek. Pokud Zákazník nesouhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek, není oprávněn objednat si školení nabízené společností Vigorous.
   2. Objednáním školení vyslovuje Zákazník výslovný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek, přičemž skutečnost, že se Zákazník s jejich zněním neseznámil, nemůže jít k tíži společnosti Vigorous.

4. OBJEDNÁVKA ŠKOLENÍ

   1. Zákazník provede objednávku Školení, nabízeného prostřednictvím webové stránky společnosti Vigorous.

 2. Společnost Vigorous po přijetí objednávky zašle na uvedený email potvrzení objednávky s výzvou k platbě a po zaplacení zarezervuje místo na školení pro Zákazníka, který objednávku Školení učinil.

 3. Zákazník obdrží od společnosti Vigorous také pokyny ke školení

 4. Společnost Vigorous neodpovídá za uvedení chybných údajů do objednávky Školení Zákazníkem.

6. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

   1. Zákazník je povinen řádně a v termínu uhradit cenu Školení.
   2. V případě zahraničního školení je zákazník povinen mít u sebe platný cestovní doklad (tj. občanský průkaz nebo cestovní pas) podle toho, do které země školení zakoupil. Zákazník je povinen si podmínky pro vstup do země, kde se uskuteční Školení (popřípadě, kterými bude Zákazník do místa konání Školení projíždět), který má zájem si zakoupit, ověřit sám (bližší informace jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR). K tomu bude společnost Vigorous na dotaz Zákazníka nanejvýš nápomocna bez jakékoliv odpovědnost za nepravdivé či neúplné informace. Stejně tak je Zákazník povinen si sám zajistit vízum, pokud je pro vstup do země, ve které se Školení uskuteční, potřebné. V ceně školení není zahrnut poplatek za vydání víza. Podmínky uvedené v tomto bodě je Zákazník povinen si prověřit ještě před tím, než učiní objednávku Školení. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti jeho cestovního pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné země. 
   3. Zákazník je oprávněn postoupit Smlouvu o školení třetí osobě, pokud taková osoba splňuje podmínky pro účast na školení. Změna v osobě Zákazníka je vůči společnosti Vigorous a účinná od okamžiku, kdy Zákazník doručí společnosti Vigorous oznámení o postoupení Smlouvy o školení v textové podobě spolu s prohlášením postupníka o tom, že s uzavřenou Smlouvou o školení souhlasí, a že splní podmínky účasti na Školení. Takové oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm (7) dnů před zahájením školení. Vigorous je oprávněn požadovat po Zákazníkovi úhradu nákladů spojených s postoupením Smlouvy o školení. Tyto náklady je Zákazník povinen společnosti Vigorous uhradit ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

7. NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNOSTI VIGOROUS

   1. Společnost Vigorous si vyhrazuje právo neuvádět u nabízených školení kompletní informace a tyto informace sdělit Zákazníkovi až po přijetí závazné objednávky školení.

   2. Společnost Vigorous si vyhrazuje právo po přijetí objednávky školení ze strany Zákazníka informovat Zákazníka o tom, že některé informace o Školení nejsou přesné a sdělit Zákazníkovi správné či přesné informace (např. ohledně termínů apod.). Pro Zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené v potvrzení objednávky.
   3. Společnost Vigorous je oprávněna odmítnout objednávku Školení Zákazníka, který opakovaně učinil objednávku Školení bez vážného úmyslu se takového školení účastnit (Zákazník opětovně zasílá objednávky Školení a na návrhy potvrzení bezdůvodně nereaguje, opětovně neuhradí ve stanovené lhůtě). Společnost Vigorous není povinna o takovém postupu Zákazníka předem informovat.

8. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A UPOZORNĚNÍ

   1. Společnost Vigorous je oprávněna zasílat na e-mailovou adresu Zákazníka, kterou uvedl při objednávce Školení, obchodní sdělení (zejména upozornění na novinky a změny, nabídky Školení apod.). 
   2. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas odvolat, a to buď částečně, nebo úplně. Odvolání souhlasu je pro Zákazníka zdarma a nemusí uvádět důvod.

9. ÚHRADA CENY ŠKOLENÍ

   1. Cenu Školení je Zákazník povinen uhradit dle podmínek na potvrzení.
   2. Cena Školení bude Zákazníkem hrazena celou částkou nebo formou zálohy a doplatku.
   3. Konkrétní způsob úhrady ceny za Školení sdělí společnost Vigorous Zákazníkovi v potvrzení školení.
   4. Zákazník je povinen vždy zaslat společnosti Vigorous potvrzení o úhradě jednotlivých částí ceny Školení ve lhůtě stanovené společností Vigorous v rámci zaslaných pokynů k úhradě ceny Zájezdu.
   5. Úhrada ceny Školení bude probíhat bezhotovostním převodem dle platebních údajů sdělených společností Vigorous Zákazníkovi nebo v hotově v kanceláři společnosti Vigorous na adrese uvedené na webových stránkách společnosti Vigorous. Cena Školení se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání požadované částky na bankovní účet sdělený Zákazníkovi společností Vigorous v rámci pokynů k úhradě ceny Školení nebo po zaplacení částky hotově v kanceláři společnosti Vigorous. 
   6. Společnost Vigorous není odpovědna za následky způsobené pozdní úhradou ceny Školení  Zákazníkem

10. REKLAMACE ZÁJEZDU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

   1. Společnost Vigorous je oprávněna řešit reklamaci Školení

   2. Zákazník uplatní reklamaci Školení přímo u společnosti Vigorous. Společnost Vigorous upozorňuje Zákazníka, že reklamaci Školení je potřeba uplatnit bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se Zákazník o vadě Školení dozví.
   4. Zákazník je oprávněn odstoupit od školení před zahájením Školení. Pořadatel školení je oprávněn odstoupit od školení pouze tehdy, pokud bylo školení zrušeno, anebo porušil-li Zákazník svou povinnost.
   5. V případě, že Zákazník odstoupí od školení, vrátí mu Pořadatel školení nejpozději do čtrnácti (14) dnů veškeré platby uhrazené Zákazníkem nebo v jeho prospěch, po započtení odstupné (storno poplatek) za odstoupení Zákazníka od školení. Výše storno poplatku musí být přiměřená a je stanovena v těchto podmínkách.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A COOKIES

   1. Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zavedení opatření na zajištění souladu postupů společnosti Vigorous s GDPR a se souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, najde Zákazník zde: www.yachtas.cz nebo yachtas.sk  Zákazník tímto potvrzuje, že se s těmito informacemi (pravidly ochrany a zpracování osobních údajů) seznámil.
   2. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v případě užití webové stránky společnosti Vigorous, zašle společnost Vigorous prostřednictvím svých webových stránek počítači Zákazníka soubor, tzn. cookie, které umožňují uchovat informace o preferencích Zákazníků, a dále automaticky shromažďuje určité informace a uchová je v souborech na svých webových stránkách Tyto informace obsahují adresy internetového protokolu (IP), typ vyhledávače, poskytovatele internetových služeb (ISP), odkazující/výchozí stránky, operační systém, údaje o datu/čase a clickstreamová data. Takto získané informace, které neidentifikují individuální Zákazníky, je společnost Vigorous oprávněna použít pro správu svých webových stránek, pro sledování pohybu Zákazníků po tomto webovém portálu a pro shromáždění demografických údajů o Zákazníkovi. Společnost Vigorous je oprávněna přiřadit takto shromážděné údaje k osobně identifikovatelným údajům. IP adresy jsou spojeny s osobně identifikovatelnými údaji pro rozdělení typů Zákazníků pro statistické účely. V případě tzv. cookie může Zákazník ve svém vyhledávači nastavit odmítnutí cookies s tím, že přístup na některé nebo všechny prvky webových stránek může v takovémto případě být omezen nebo zastaven.

12. PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

   1. Společnost Vigorous Zákazníka výslovně upozorňuje a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že v souvislosti se zavedením protiepidemiologických či jiných mimořádných opatření může v průběhu školení docházet ke změně v rozsahu či v kvalitě sjednaných služeb (např. k omezením souvisejícím s dopravou, k omezením služeb)
   2. Zákazník se rovněž zavazuje dodržovat veškerá opatření přijatá v souvislosti se zavedením protiepidemiologických či jiných mimořádných opatření (zejména nošení roušek, rozestupy, podstoupení měření tělesné teploty, aktuální pravidla pro využívání pláží, bazénů, sportovišť a veškerých atrakcí, pravidla pro návštěvu památek a dalších atraktivit v destinaci). 
   3. Uvedené odchylky od sjednaných služeb nezakládají právo Zákazníka, na slevu z ceny Školení, náhradu škody a nemajetkové újmy či právo Zákazníka na odstoupení od Školení.

13. STORNO PODMÍNKY

   1. případě odstoupení od účasti na školení nebo plavby ve lhůtě více než 120 dnů před dnem zahájení školení je Zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 50% celkové výše ceny školení nebo plavby

   2. v případě odstoupení od účasti na školení nebo plavby ve lhůtě 120 dnů před dnem zahájení školení nebo plavby a méně je stornopoplatek ve výši 100% celkové výše ceny školení nebo plavby.

14. ZÁVĚREČENÁ USTANOVENÍ

   1. Veškeré spory mezi Zákazníkem a společností Vigorous budou nejdříve řešeny smírnou cestou.
   2. Závazkové vztahy uzavřené dle těchto Obchodních podmínek se řídí výhradně právním řádem České republiky. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími související hmotně právními a procesně právními předpisy. 
   3. Spory mezi Zákazníkem a společností Vigorous, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány věcně příslušným soudem, přičemž Zákazník a společnost Vigorous se v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na výlučné místní příslušnosti soudu prvního stupně, kterým je soud nacházející se v místě sídla společnosti Vigorous. 
   4. Výklad jednotlivých pojmů je rozhodný dle českého právního řádu.
   5. Společnost Vigorous je povinna seznámit Zákazníka v celém rozsahu s těmito Obchodními podmínkami. Aktuální znění Obchodních podmínek je zveřejněno také na webových stránkách společnosti Vigorous. 
   6. Dozor nad dodržováním povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Způsob a podmínky, za kterých se lze obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci, jako orgán dohledu jsou vedeny na internetových stránkách www.coi.cz. V případě, že dojde mezi společností Vigorous a Zákazníkem, který je v postavení spotřebitele, ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu na Českou obchodní inspekci, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
   7. Společnost Vigorous je oprávněna k provozování činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živn ostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 
   8. Pokud vztah založený smlouvou uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek, obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
   9. V rámci obchodního vztahu se zahraničním Zákazníkem je rozhodující znění těchto Obchodních podmínek v českém jazyce. 
   10. Kontaktní údaje na společnost Vigorous: adresa pro doručování Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, adresa elektronické pošty plavby@yachtas.cz, telefon 00420 604290820.

Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne: 1.11.2023

Ztratili jste heslo?
Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s námi