Plochá ikona preloadera

Podmienky a pravidlá

Všeobecné podmienky

obchodné spoločnosti
Vigorous s.r.o.
so sídlom Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01
identifikačné číslo: 269 28 736

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 46077 (ďalej aj ako "Vigorous" alebo "predajca zájazdu").

Aktuálna verzia Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Podmienky") je k dispozícii na www.yachtas-academy.cz a www.yachtas-academy.sk. Objednávky na školenia a školiace plavby uvedené na webovej stránke Vigorous sa uskutočňujú na základe týchto zmluvných podmienok a odchýlky od týchto zmluvných podmienok nie sú povolené.  

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

   1. Vigorous s.r.o., prevádzkovateľ portálu www.yachtas-academy.cz a www.yachtas-academy.sk (ďalej len "Webová stránka"), IČO: 269 28 736, so sídlom Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 46077, poskytuje zahraničné plavby a školiace aktivity Zákazníkom za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach. Vigorous je cestovná kancelária, námorná akadémia, školiace stredisko a predajca zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. Vigorous je organizátorom školení a je držiteľom príslušných povolení vydaných ministerstvom Českej a Slovenskej republiky.

   2. Tieto Obchodné podmienky Vigorous upravujú v súlade so zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") a zákonom č. 159/1999 Z. z, o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cestovnom ruchu"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce v súvislosti s činnosťou Vigorous spočívajúcou v obstaraní príležitosti na uzavretie cestovnej zmluvy medzi spolupracujúcou cestovnou kanceláriou a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "zákazník"). Tieto zmluvné podmienky sa vzťahujú aj na predzmluvné činnosti.
   3. Spoločnosť Vigorous je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť znenie týchto zmluvných podmienok. Zmena týchto Obchodných podmienok nemá vplyv na záväzkový vzťah, ktorý vznikol počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Aktuálne znenie Obchodných podmienok spoločnosti Vigorous je zverejnené a dostupné na webovej stránke spoločnosti Vigorous.

2. DEFINÍCIA POJMOV

   1. Školenie predajcov
      - Vigorous je predajca školení, ktoré si sám obstaráva. 
   2. Zákazník
      - Zákazník je každá osoba, ktorá s organizátorom zájazdu uzavrie zmluvu o vzdelávaní.
   3. Zmluva o školení
      - Zmluva o školení je záväzok cestovnej kancelárie poskytnúť zákazníkovi školenie, ktoré si zákazník vybral od spoločnosti Vigorous.

   4. Potvrdenie o absolvovaní školenia
      - V prípade školení organizovaných spoločnosťou Vigorous dostane zákazník písomné potvrdenie o účasti na školení.
   5. Textový formulár
      - Textová forma sa zachová, ak sú údaje poskytnuté takým spôsobom, že ich možno uložiť a opakovane zobraziť.

   6. Školenie

       - Činnosti vedúce k vyššej kvalifikácii

   7. Plavba na školení

      - Plavba, ktorá nemá charakter zájazdu. Plavba je potrebná na získanie licencie na prevádzku námorného plavidla alebo na rozšírenie vedomostí zákazníka. Zástupca Vigorous má licenciu vydanú príslušným ministerstvom na vykonávanie. Plavba sa ukončuje osvedčením alebo skúškou.

3. SÚHLAS S PODMIENKAMI

 1. Pred objednaním školenia ponúkaného spoločnosťou Vigorous je zákazník povinný dôkladne si prečítať tieto podmienky. Ak Zákazník nesúhlasí so znením týchto Obchodných podmienok, nie je oprávnený objednať si školenie ponúkané spoločnosťou Vigorous.
   2. Objednaním školenia zákazník výslovne súhlasí so znením týchto zmluvných podmienok a skutočnosť, že si ich zákazník neprečítal, nemôže byť vyčítaná spoločnosti Vigorous.

4. OBJEDNÁVANIE ŠKOLENÍ

   1. Zákazník si objedná školenie ponúkané prostredníctvom webovej stránky Vigorous.

 2. Po prijatí objednávky spoločnosť Vigorous zašle na uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie objednávky s výzvou na zaplatenie a po zaplatení rezervuje miesto na školení pre zákazníka, ktorý si školenie objednal.

 3. Zákazník tiež dostane pokyny na školenie od spoločnosti Vigorous

 4. Spoločnosť Vigorous nenesie zodpovednosť za akékoľvek nesprávne údaje, ktoré Zákazník zadal do Objednávky na školenie.

6. NIEKTORÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

   1. Zákazník je povinný uhradiť cenu školenia riadne a včas.
   2. V prípade školenia v zahraničí je zákazník povinný mať pri sebe platný cestovný doklad (t. j. občiansky preukaz alebo cestovný pas) v závislosti od krajiny, do ktorej bolo školenie zakúpené. Zákazník je povinný sám si overiť podmienky vstupu do krajiny, v ktorej sa bude školenie konať (prípadne trasy, ktorými bude zákazník cestovať do miesta školenia), ktoré si chce zakúpiť (ďalšie informácie sú k dispozícii na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky). Spoločnosť Vigorous poskytne zákazníkovi v tomto smere pomoc maximálne na základe jeho dotazu bez akejkoľvek zodpovednosti za nepravdivé alebo neúplné informácie. Rovnako je Zákazník povinný si sám zabezpečiť víza, ak sú potrebné na vstup do krajiny, v ktorej sa bude Školenie konať. V cene Školenia nie je zahrnutý poplatok za vízum. Zákazník je povinný skontrolovať podmienky uvedené v tomto článku pred zadaním objednávky na Školenie. Zákazník je povinný skontrolovať, či je doba platnosti jeho cestovného pasu a iných dokladov dostatočná na cestu do príslušnej krajiny. 
   3. Zákazník je oprávnený postúpiť Zmluvu o školení na tretiu osobu, ak táto osoba spĺňa podmienky účasti na školení. Zmena v osobe Zákazníka je voči spoločnosti Vigorous a je účinná okamihom, keď Zákazník doručí spoločnosti Vigorous oznámenie o postúpení Zmluvy o školení v textovej podobe spolu s vyhlásením postupníka, že súhlasí so Zmluvou o školení a že spĺňa podmienky účasti na školení. Takéto oznámenie je včasné, ak je doručené aspoň sedem (7) dní pred začiatkom školenia. Spoločnosť Vigorous je oprávnená požadovať od zákazníka úhradu nákladov spojených s postúpením Zmluvy o školení. Zákazník je povinný uhradiť takéto náklady spoločnosti Vigorous do siedmich (7) dní od doručenia výzvy na zaplatenie.

7. NIEKTORÉ PRÁVA A POVINNOSTI ŽIVNOSTNÍKOV

   1. Vigorous si vyhradzuje právo neposkytnúť úplné informácie o ponúkanom školení a oznámiť tieto informácie zákazníkovi až po prijatí záväznej objednávky na školenie.

   2. Spoločnosť Vigorous si vyhradzuje právo informovať zákazníka po prijatí objednávky na školenie zákazníkom, že niektoré informácie o školení nie sú presné, a poskytnúť zákazníkovi správne alebo presné informácie (napr. týkajúce sa dátumov atď.). Zákazník je viazaný cenou a ďalšími podmienkami uvedenými v potvrdení objednávky.
   3. Vigorous je oprávnený odmietnuť objednávku na školenie od zákazníka, ktorý opakovane zadal objednávku na školenie bez vážneho úmyslu zúčastniť sa takéhoto školenia (zákazník opakovane zasiela objednávky na školenie a bez odôvodnenia nereaguje na návrhy na potvrdenie, opakovane nezaplatí v stanovenej lehote). Vigorous nie je povinný Zákazníka o takomto postupe vopred informovať.

8. OBCHODNÉ OZNÁMENIA A OZNAMY

   1. Vigorous je oprávnený zasielať obchodné oznámenia (najmä oznámenia o novinkách a zmenách, ponuky školení atď.) na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri objednávke školenia. 
   2. Zákazník je oprávnený súhlas kedykoľvek čiastočne alebo úplne odvolať. Odvolanie súhlasu je pre zákazníka bezplatné a zákazník nemusí uvádzať dôvod.

9. ÚHRADA CENY ŠKOLENIA

   1. Zákazník je povinný zaplatiť cenu školenia podľa podmienok uvedených v potvrdení.
   2. Cenu školenia uhradí zákazník v plnej výške alebo formou zálohy a doplatku.
   3. Spoločnosť Vigorous informuje zákazníka o konkrétnom spôsobe platby za školenie v potvrdení o školení.
   4. Zákazník je vždy povinný zaslať spoločnosti Vigorous potvrdenie o úhrade jednotlivých častí ceny školenia v lehote stanovenej spoločnosťou Vigorous v pokynoch zaslaných na úhradu ceny zájazdu.
   5. Úhrada ceny za školenie sa uskutoční bankovým prevodom podľa platobných údajov, ktoré spoločnosť Vigorous poskytla zákazníkovi, alebo v hotovosti v kancelárii spoločnosti Vigorous na adrese uvedenej na webovej stránke spoločnosti Vigorous. Cena za školenie sa považuje za zaplatenú, keď je požadovaná suma pripísaná na bankový účet, ktorý spoločnosť Vigorous oznámila Zákazníkovi v rámci pokynov na zaplatenie Ceny za školenie, alebo keď je suma zaplatená v hotovosti v kancelárii spoločnosti Vigorous. 
   6. Vigorous nenesie zodpovednosť za žiadne následky spôsobené oneskorenou úhradou ceny za školenie zo strany zákazníka.

10. REKLAMÁCIE ZÁJAZDU, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O ZÁJAZDE

   1. Spoločnosť Vigorous je oprávnená uhradiť pohľadávku z odbornej prípravy

   2. Zákazník podá reklamáciu na školenie priamo spoločnosti Vigorous. Spoločnosť Vigorous upozorňuje Zákazníka, že Reklamácia školenia musí byť podaná bez zbytočného odkladu od okamihu, keď sa Zákazník dozvie o závade školenia.
   4. Zákazník je oprávnený odstúpiť od školenia pred jeho začatím. Organizátor školenia je oprávnený odstúpiť od Školenia len v prípade, ak bolo Školenie zrušené alebo ak Zákazník porušil svoju povinnosť.
   5. V prípade, že zákazník odstúpi od školenia, organizátor školenia mu do štrnástich (14) dní vráti všetky platby, ktoré uhradil alebo ktoré uhradil v jeho mene, po odpočítaní storno poplatku za odstúpenie zákazníka od školenia. Výška storno poplatku musí byť primeraná a je stanovená v týchto podmienkach.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A COOKIES

   1. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR"), a zavedenie opatrení na zabezpečenie súladu postupov Vigorous s GDPR a súvisiacimi právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov nájdete tu: www.yachtas.cz alebo yachtas.sk Zákazník týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito informáciami (pravidlá ochrany a spracúvania osobných údajov).
   2. Zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že pri používaní webovej stránky Vigorous spoločnosť Vigorous prostredníctvom svojej webovej stránky posiela do počítača zákazníka súbor, t. j. cookie, ktorý uchováva informácie o preferenciách zákazníka, a tiež automaticky zhromažďuje určité informácie a ukladá ich do súborov na svojej webovej stránke Tieto informácie zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ vyhľadávača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), odkazujúce/výstupné stránky, operačný systém, dátum/čas a údaje o toku kliknutí. Takto zhromaždené informácie, ktoré neidentifikujú jednotlivých zákazníkov, môže spoločnosť Vigorous použiť na správu svojej webovej lokality, na sledovanie pohybu zákazníkov po tejto webovej lokalite a na zhromažďovanie demografických informácií o zákazníkoch. Spoločnosť Vigorous je oprávnená priradiť takto zozbierané údaje k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb. IP adresy sú priradené k informáciám umožňujúcim identifikáciu osôb na kategorizáciu typov Zákazníkov na štatistické účely. V prípade takzvaných súborov cookie môže Zákazník nastaviť svoj vyhľadávač tak, aby odmietal súbory cookie s tým, že prístup k niektorým alebo všetkým prvkom webovej stránky môže byť v takom prípade obmedzený alebo zastavený.

12. PROTIEPIDEMIOLOGICKÉ OPATRENIA

   1. Vigorous výslovne upozorňuje zákazníka a zákazník berie na vedomie a súhlasí s tým, že v súvislosti so zavedením protiepidemiologických alebo iných mimoriadnych opatrení sa môže počas školenia zmeniť rozsah alebo kvalita dohodnutých služieb (napr. obmedzenia súvisiace s dopravou, obmedzenia služieb).
   2. Zákazník sa tiež zaväzuje dodržiavať všetky opatrenia prijaté v súvislosti so zavedením protiepidemiologických alebo iných mimoriadnych opatrení (najmä nosenie masiek, dodržiavanie rozstupov, meranie telesnej teploty, platné pravidlá pre používanie pláží, kúpalísk, športovísk a všetkých atrakcií, pravidlá pre návštevu pamiatok a iných atrakcií v destinácii). 
   3. Uvedené odchýlky od dohodnutých služieb nezakladajú nárok zákazníka na zľavu z ceny školenia, náhradu škody a nemajetkovej ujmy ani právo zákazníka odstúpiť od školenia.

13. PODMIENKY ZRUŠENIA

   1. v prípade zrušenia účasti na školení alebo plavbe viac ako 120 dní pred dátumom začiatku školenia je zákazník povinný zaplatiť storno poplatok vo výške 50% z celkovej ceny školenia alebo plavby.

   2. v prípade zrušenia účasti na školení alebo plavbe do 120 dní pred dátumom začiatku školenia alebo plavby alebo menej, storno poplatok je 100% z celkovej ceny školenia alebo plavby.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

   1. Všetky spory medzi zákazníkom a spoločnosťou Vigorous sa najprv vyriešia zmierom.
   2. Zmluvné vzťahy uzatvorené na základe týchto zmluvných podmienok sa riadia výlučne právom Českej republiky. 3. Ostatné otázky tu neuvedené sa riadia zákonom č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 159/1999 Z. z. o niektorých podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi. 
   3. Spory medzi Zákazníkom a spoločnosťou Vigorous, ktoré sa nepodarí vyriešiť zmierom, bude rozhodovať príslušný súd, pričom Zákazník a spoločnosť Vigorous súhlasia v súlade s § 89a zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov s výlučnou miestnou príslušnosťou súdu prvého stupňa, ktorým je súd v sídle spoločnosti Vigorous. 
   4. Výklad jednotlivých pojmov je určený českým právnym systémom.
   5. Spoločnosť Vigorous je povinná oboznámiť zákazníka s týmito podmienkami v plnom rozsahu. Aktuálne znenie Obchodných podmienok je uverejnené aj na webovej stránke spoločnosti Vigorous. 
   6. Dozor nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vykonáva Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Spôsob a podmienky, za ktorých možno podať podnet Českej obchodnej inšpekcii ako orgánu dozoru, sú uvedené na internetovej stránke www.coi.cz. V prípade, že medzi Vigorous a Zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom, vznikne spotrebiteľský spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu Českej obchodnej inšpekcii, Ústredný inšpektorát - odbor ADR, Štepánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
   7. Spoločnosť Vigorous je oprávnená vykonávať svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. 
   8. Ak vzťah založený zmluvou uzavretou podľa týchto obchodných podmienok obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
   9. V rámci obchodného vzťahu so zahraničným zákazníkom je rozhodujúce znenie týchto obchodných podmienok v českom jazyku. 
   10. Kontaktné údaje Vigorous: adresa dodania Zlín, Losky 3071, PSČ: 760 01, e-mailová adresa plavby@yachtas.cz, telefón 00420 604290820.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť: 1.11.2023

Stratili ste heslo?
Vyberte svoju menu
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s nami