Plochá ikona preloadera
Pre pokojnú plavbu…

Poistenie Yacht-Pool s.r.o.

Poistenie zodpovedností skippera

Predovšetkým preto, že YACHT-POOL v poistení zodpovednosti skippera pokrýva škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Bežné škody spôsobené tretím osobám sú v zásade kryté z poistenia lode, bežné škody na chartrovej lodi do výšky kaucie sú kryté z poistenia kaucie.

V prípade hrubej nedbanlivosti má povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu skipper, to znamená, poisťovňa chartrovej lode, alebo chartrová spoločnosť si môže vymáhať náhradu škody od skippera. V prípade uzavretého poistenia zodpovednosti do rokovaní s charter spoločnosťou alebo poisťovňou namiesto skippera vstupuje silný a skúsený partner - YACHT-POOL a v prípade preukázanej hrubej nedbanlivosti preberá záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Poistenie pre prípad nehody

Plnenie z poistenia pre prípad nehody (accident insurance) nastáva pokiaľ došlo pri prevádzke jachty k úrazu s trvalými následkami, alebo usmrtenie člena posádky bez ohľadu na vlastné alebo cudzie zavinenie (zatiaľ čo pri Poistení zodpovednosti skippera je nutné preukázať zavinenie skipperom). Rovnako pokrýva náklady na záchranné práce ohrozenej posádky.

  • bežné (cestovné) úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika (Jachting)“ alebo krytie nebýva dostačujúce.
  • na rozdiel od bežného poistenia plnenia nastáva aj vtedy, ak nikto neutrpel úraz, teda ak sa posádka dostala do krízovej situácie na mori a musí byť priolaná pomoc (napr. vrtuľník), aby sa predišlo úrazom. Tieto medzery v rozsahu poistného krytia poistenci často podceňujú.
  • poistenie pre prípad nehody platí na celom svete, pre každú posádku s ktorou skipper vypláva!

Poistenie kaucia

Každý skúsený skipper vie, ako rýchlo pominie harmónia medzi jeho posádkou v nepríjemných situáciách, ak on alebo člen posádky spôsobí nejaké škody a všetci ich musia nahradiť. Posádka, ktorá bola pred nástupom na charter jednotná, je zrazu nejednotná v názore, prečo majú platiť všetci za škodu, ktorú spôsobil iba jeden a to najčastejšie skipper. Skipper je totiž zodpovedný za celú loď.

To nevyhnuteľne viedlo k tomu, že skipperi, vedomí si vlastnej zodpovednosti požadovali poistenie pre prípad tohto rizika.

Poistenie storna

V prípade ochorenia skippera alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Pokiaľ nie je možnosť zaistiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna. Spoluúčasť poisteného je 20%.

Poistenie pokrýva prípady náhleho ochorenia, ktoré neexistovalo, alebo ho nebolo možné predvídať pred uzavretím poistnej zmluvy.

Poistenie platí aj v prípade ochorenia na COVID 19 (nutné doložiť potvrdením od lekára).

Poistenie pokrýva aj storno z dôvodu náhleho ochorenia alebo úrazu najbližšej rodiny (deti, rodičia, manžel/manželka). Výška poistného je 4,9% z hodnoty chartra. Poistenie je potrebné uzavrieť najneskôr do 7 dní od podpisu charter zmluvy, a nie menej ako 30 dní pred nástupom na charter.

(Na vyžiadanie je možné poistenie rozšíriť na celú posádku.)

Naši kapitáni

Kto vás povedie počas plavby?

Stratili ste heslo?
Vyberte svoju menu
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s nami