Plochá ikona preloadera

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len "Politika") opisujú, ako sa osobné údaje zhromaždené prostredníctvom webového rozhrania www.yachtas-academy.cz (ďalej len "webové rozhranie")

Správca údajov:
Vigorous s.r.o., so sídlom Losky 3071, 760 01 Zlín
ID: 26928736
Značka súboru: C 46077/KSBR Krajský súd v Brne

Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov:
Adresa pre doručenie: Vigorous s.r.o., Losky 3071, 760 01 Zlín
Telefónne čísla: +420 604 290 820
Kontaktný e-mail: info@vigorous.cz

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Ochrana údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pozorne si prečítajte tieto zásady, pretože obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.

 

1.1 Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU") a zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

1.2 Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Medzi osobné údaje patria okrem iného:

 • identifikačné údajenapríklad meno a priezvisko, rodné alebo identifikačné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie údaje do používateľského účtu;
 • kontaktné údajeako je adresa bydliska alebo sídla, telefónne číslo, e-mailová adresa;
 • iné údajeako sú informácie získané prostredníctvom súborov cookie, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, čas a počet prístupov k webovému rozhraniu a ďalšie podobné informácie.
 •  

2. ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vypĺňaní objednávky alebo registrácii. Ak dôjde k akýmkoľvek zmenám vašich osobných údajov, informujte nás o tom.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania sa môžu niektoré osobné údaje zhromažďovať a ukladať aj prostredníctvom súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v článku 5 týchto zásad.

 

2.2 Na akom základe a na aké účely spracúvame vaše osobné údaje?

 • Zadané osobné údaje pri objednávaní služieb môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu na účely plnenie zmluvy, t. j. na účely poskytovania služby. Tieto údaje môžeme spracúvať aj na účely plnenie našich zákonných povinností (najmä registračné povinnosti, archivácia daňových dokladov atď.) a na účely ochrana našich zákonných práv.
 • Zadané osobné údaje pri vytváraní používateľského konta môžeme spracúvať bez vášho výslovného súhlasu výlučne na účely umožnenia prístupu, správy a riadenia používateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa našich služieb alebo služieb podobných tým, ktoré ste si u nás objednali, bez vášho výslovného súhlasu. Zasielanie obchodných oznámení môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Ak nám dáte potvrdenie na webovom rozhraní súhlas, môžeme spracúvať vaše osobné údaje zadané vo webovom rozhraní, najmä pri vypĺňaní objednávky alebo vytváraní používateľského účtu, na účely zasielania komerčná komunikácia a priamy marketingalebo na iné účely, s ktorými ste výslovne súhlasili.
 • Zhromaždené osobné údaje prostredníctvom súborov cookie spracúvame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete potvrdiť vo webovom rozhraní po tom, ako ste boli informovaní o používaní súborov cookie a mali ste možnosť prečítať si tieto zásady). Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie sme oprávnení spracúvať aj v prípade, ak budete webové rozhranie používať aj po tom, ako ste boli o spracúvaní takýchto osobných údajov informovaní. Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie používame na tieto účely poskytovanie podpory používateľom, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu..

Vaše osobné údaje môžeme použiť na iný účel, než na ktorý boli zhromaždené, len s vaším súhlasom.

 

2.3 Ako dlho budeme údaje používať?

Osobné údaje poskytnuté v súvislosti s objednávkou služieb alebo registráciou používame len na čas potrebný na splnenie zmluvy a dodržanie zákonných povinností alebo na ochranu našich právnych nárokov.

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak použijeme vašu e-mailovú adresu na zasielanie obchodných oznámení v súlade s predchádzajúcim článkom, údaje sa budú používať počas trvania webového rozhrania.

 

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak spracúvame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (t. j. bez akéhokoľvek iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • zavolaním na naše kontaktné číslo;
 • písomne vo forme listu zaslaného na našu doručovaciu adresu;
 • v prípade obchodných oznámení spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenia (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonávaného do odvolania súhlasu so spracúvaním.

 

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo sa nás opýtať, či spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše údaje spracúvame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom, najmä k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategórie spracúvaných osobných údajov;
 • príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým sa osobné údaje poskytnú;
 • obdobie, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok, ktorý nesmie presiahnuť náklady na vyhotovenie a odoslanie týchto ďalších kópií.

 

3.3 Právo na opravu

Ak sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požiadať o okamžitú opravu, t. j. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

 

3.4 Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich spracúvame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracúvania osobných údajov. Po vznesení námietky už nebudeme vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

 

3.5 Právo na vymazanie ("právo byť zabudnutý")

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované;
 • ste odvolali svoj súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracované nezákonne.

Ak neexistujú právne dôvody na odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

 

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ak:

 • popierate správnosť svojich osobných údajov;
 • spracúvanie je nezákonné a namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení vaše osobné údaje len uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracúvanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracúvaniu, obmedzenie trvá po dobu potrebnú na určenie, či sme povinní vyhovieť vašej námietke.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzí z dôvodu popretia presnosti údajov, obmedzenie trvá po dobu overovania presnosti údajov.

 

3.7 Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo na ich prenos k inému správcovi údajov.

 

3.8 Ako môžete uplatniť svoje práva?

Svoje práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a opatrenia vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Urobíme všetko pre ochranu vašich osobných údajov. Ak však nie ste spokojní s postupom, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý dohliada na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše právo obrátiť sa so sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Najmä ak sa vaše bydlisko, miesto zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českej republiky v inom členskom štáte EÚ, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný orgán v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Ako spravujeme a spracúvame vaše osobné údaje?

Sme prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle ZOOÚ. Vaše osobné údaje pre nás spracúva spoločnosť __________. V prípade potreby môžeme spracúvaním vašich osobných údajov poveriť aj iných spracovateľov. O tom, kto konkrétne spracúva vaše osobné údaje, vás budeme na požiadanie informovať.

Zhromaždené osobné a iné údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v papierovej forme neautomatizovaným spôsobom.

 

4.2 Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

V rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo iných povinností sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdať iným osobám, najmä osobám, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy alebo našich povinností. Osobné údaje neprenášame žiadnej inej osobe.

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať do krajín mimo Európskej únie.

 

5. COOKIES

5.1 Čo sú to súbory cookie?

Súbory cookie sú textové súbory uložené v počítači alebo inom elektronickom zariadení každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky súbory cookie zhromažďujú osobné údaje; niektoré iba umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookie môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo svojom prehliadači.

Upozorňujeme, že ak odmietnete používanie súborov cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 

5.2 Aké súbory cookie a na aké účely používa webové rozhranie?

Webové rozhranie používa súbory cookie relácie (dočasné)ktoré sa automaticky vymažú po ukončení prehliadania webového rozhrania. Používa tiež trvalé súbory cookiektoré zostanú v zariadení, kým ich neodstránite.

Webové rozhranie používa tieto súbory cookie:

 • súbory cookie prvej strany - tieto súbory cookie sú priradené k doméne našej webovej stránky; sú to základné súbory cookie a výkonnostné súbory cookie a môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • potrebné súbory cookie - umožňujú navigáciu vo webovom rozhraní a používanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nie sú osobnými údajmi;
  • výkonnostné súbory cookie - sa používajú na analýzu používania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní atď.); údaje zhromaždené týmito súbormi cookie sú anonymné;
 • súbory cookie tretích strán - tieto súbory cookie sú priradené inej doméne, než je doména našej webovej stránky, aj keď ste na našej webovej stránke; tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať našu webovú stránku a zobrazovať vám reklamu na mieru; ide o funkčné súbory cookie a cielené a reklamné súbory cookie;
  • funkčné súbory cookie - sa používajú na prispôsobenie obsahu zapamätaním prihlasovacích údajov, geografickej polohy atď.; môžu sa používať na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov;
  • Súbory cookie na cielenie a reklamu - slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; môžu zhromažďovať a spracúvať osobné údaje. Informácie o vašom používaní našej webovej lokality môžeme zdieľať aj s našimi partnermi v oblasti sociálnych médií, reklamy a analýzy.

 

5.3 Služby používané spoločnosťou Google

Webové rozhranie využíva službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len "Google"). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookie.

Ak vás zaujíma, ako spoločnosť Google využíva údaje, ktoré od nás dostáva, a ako ich môžete upraviť alebo zakázať ich spracovanie, kliknite na nasledujúce prepojenie a dozviete sa viac: Ako spoločnosť Google používa údaje, keď používate webové stránky alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto zásady sú platné a účinné od 25.5.2018.

Stratili ste heslo?
Vyberte svoju menu
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s nami